Værdier og målsætninger

Bostedet Aars arbejder ud fra Specialsektorens mission, vision og værdier samt Region Nordjyllands ITOP-værdier.

Samarbejdsprojektets overordnede vision er at give borgere med psykiske udfordringer banebrydende muligheder i eget liv. Visionen er, at gå nye veje for at borgerne i videst muligt omfang bliver i stand til at mestre eget liv og oplever sammenhængende indsatser og løsninger, der er tilpasset den enkeltes aktuelle behov. De værdier, som samarbejdsprojektet bygger på og skal understøtte i relationen til borgerne er:

Fællesskab og inklusion

At borgerne oplever nem adgang til et miljø, der er karakteriseret ved deltagelse i relevante aktiviteter og sociale fællesskaber, der understøtter borgerens inklusion. Her tænkes både på interne fællesskaber mellem borgere/brugere af Fælleshuset, botilbud og fællesskaber i forhold til det omkringliggende lokalsamfund og bymiljø.

Kreativitet, innovation og mangfoldighed

At borgerne oplever et miljø med plads til at udfolde sig på sin egen måde, og hvor rammerne indbyder til kreativitet i løsningerne. Samarbejdet mellem borgere og medarbejdere er således kendetegnet ved, at der er plads til at eksperimentere, tænke anderledes og gå nye veje i indsatserne.

Målgruppe

Bostedet i Aars er et socialpsykiatrisk tilbud for voksne mennesker med svære psykiske sygdomme. Herforuden er målgruppen karakteriseret ved svære sideproblemer, som fx demens, misbrug (dobbeltdiagnoser), retsforanstaltninger, svær social tilpasning, selvskadende adfærd, udadreagerende adfærd m.v.

Faglig udvikling

Bostedet Aars er nyopført og åbnede den 15. april 2019. Visionen var at skabe en bebyggelse, der i skala og udtryk opleves som sammenhængende.

Den overordnede målsætning for Bostedet Aars er at medvirke til, at det enkelte menneske får de bedst mulige vilkår for at mestre egen tilværelse og skabe banebrydende muligheder for den enkelte.

Bostedet Aars arbejder via en netværksbaseret tilgang med visionen at skabe banebrydende muligheder i eget liv.

Den netværksbaserede tilgang understøttes af Region Nordjyllands overordnede ITOP-værdier:

INDFLYDELSE

  • Borgerne vælger eget netværk.

TILLID

  • Tillid til at borgerne er eksperter på eget liv.

ORDENTLIGHED

  • Der laves løbende opfølgning og tilpasning af den enkeltes netværk i takt med ønskede ændringer.

PROFESSIONALISME

  • Vi sikrer balance mellem takst og tildelte ressourcer i de enkelte netværk.

 

Vi anvender forskellige faglige tilgange tilpasset den enkeltes funktionsniveau, og pr. 1. november 2020 omlægges den nuværende kontaktpersonsordning til en netværksbaseret tilgang.

  • Vores Vision for Kimbrerparken er at skabe banebrydende muligheder i eget liv.
  • Vores Mission er, at borgeren selv vælger deres netværk - gennem netværksdannelse.
  • Dermed gives der en mulighed for øget egenmestring og handlemuligheder i hverdagen.

 

Kontakt

Bostedet Aars

Telefon

97 64 63 00

Mail

bostedetaars@rn.dk